ACC là gì? Nghĩa của từ acc

ACC là gì?

ACC“U.S. Air Combat Command” trong tiếng Anh.

ACC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACC“U.S. Air Combat Command”.

U.S. Air Combat Command: Bộ tư lệnh tác chiến đường không Hoa Kỳ.

Một số kiểu ACC viết tắt khác:

Air Component Commander: Chỉ huy thành phần không quân.

Alpine Club of Canada: Câu lạc bộ Alpine của Canada.

Altocumulus Castellanus: Altocumulus Castellanus.

Area Control Center: Trung tâm Kiểm soát Khu vực.

Atlantic Coast Conference: Hội nghị Bờ biển Đại Tây Dương.

Automatic Climate Control: Kiểm soát khí hậu tự động.

Giải thích ý nghĩa của ACC

ACC có nghĩa “U.S. Air Combat Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tư lệnh tác chiến đường không Hoa Kỳ”.