ACCAC là gì? Nghĩa của từ accac

ACCAC là gì?

ACCAC“Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru” trong tiếng Anh.

ACCAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACCAC“Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru”.

Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru: Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru.
Bằng cấp, Chương trình giảng dạy và Cơ quan Đánh giá cho Wales.

Giải thích ý nghĩa của ACCAC

ACCAC có nghĩa “Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru”, dịch sang tiếng Việt là “Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru”.