ACELP là gì? Nghĩa của từ acelp

ACELP là gì?

ACELP“Algebraic Code-Excited Linear Prediction” trong tiếng Anh.

ACELP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACELP“Algebraic Code-Excited Linear Prediction”.

Algebraic Code-Excited Linear Prediction: Dự đoán tuyến tính kích thích mã đại số.

Giải thích ý nghĩa của ACELP

ACELP có nghĩa “Algebraic Code-Excited Linear Prediction”, dịch sang tiếng Việt là “Dự đoán tuyến tính kích thích mã đại số”.