ACID là gì? Nghĩa của từ acid

ACID là gì?

ACID“Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability” trong tiếng Anh.

ACID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACID“Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability”.

Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability: Tính nguyên tử, tính nhất quán, tính cô lập và độ bền.
trong cơ sở dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của ACID

ACID có nghĩa “Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability”, dịch sang tiếng Việt là “Tính nguyên tử, tính nhất quán, tính cô lập và độ bền”.