ACINT là gì? Nghĩa của từ acint

ACINT là gì?

ACINT“Acoustic Intelligence” trong tiếng Anh.

ACINT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACINT“Acoustic Intelligence”.

Acoustic Intelligence: Âm thanh thông minh.

Giải thích ý nghĩa của ACINT

ACINT có nghĩa “Acoustic Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Âm thanh thông minh”.