ACLS là gì? Nghĩa của từ acls

ACLS là gì?

ACLS“American Council of Learned Societies” trong tiếng Anh.

ACLS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACLS“American Council of Learned Societies”.

American Council of Learned Societies: Hội đồng các xã hội được học Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ACLS

ACLS có nghĩa “American Council of Learned Societies”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng các xã hội được học Hoa Kỳ”.