ACM là gì? Nghĩa của từ acm

ACM là gì?

ACM“Association for Computing Machinery” trong tiếng Anh.

ACM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACM“Association for Computing Machinery”.

Association for Computing Machinery: Hiệp hội Máy tính.

Giải thích ý nghĩa của ACM

ACM có nghĩa “Association for Computing Machinery”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Máy tính”.