ACNA là gì? Nghĩa của từ acna

ACNA là gì?

ACNA“Anglican Church in North America” trong tiếng Anh.

ACNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACNA“Anglican Church in North America”.

Anglican Church in North America: Nhà thờ Anh giáo ở Bắc Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của ACNA

ACNA có nghĩa “Anglican Church in North America”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà thờ Anh giáo ở Bắc Mỹ”.