ACOBA là gì? Nghĩa của từ acoba

ACOBA là gì?

ACOBA“Advisory Committee on Business Appointments” trong tiếng Anh.

ACOBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACOBA“Advisory Committee on Business Appointments”.

Advisory Committee on Business Appointments: Ủy ban cố vấn về các cuộc hẹn kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa của ACOBA

ACOBA có nghĩa “Advisory Committee on Business Appointments”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban cố vấn về các cuộc hẹn kinh doanh”.