ACR là gì? Nghĩa của từ acr

ACR là gì?

ACR“Advanced Concepts and Requirements” trong tiếng Anh.

ACR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACR“Advanced Concepts and Requirements”.

Advanced Concepts and Requirements: Các khái niệm và yêu cầu nâng cao.

Giải thích ý nghĩa của ACR

ACR có nghĩa “Advanced Concepts and Requirements”, dịch sang tiếng Việt là “Các khái niệm và yêu cầu nâng cao”.