ACSI là gì? Nghĩa của từ acsi

ACSI là gì?

ACSI“American Customer Satisfaction Index” trong tiếng Anh.

ACSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACSI“American Customer Satisfaction Index”.

American Customer Satisfaction Index: Chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ.

Một số kiểu ACSI viết tắt khác:

Association of Christian Schools International: Hiệp hội các trường cơ đốc giáo quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ACSI

ACSI có nghĩa “American Customer Satisfaction Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ”.