ACST là gì? Nghĩa của từ acst

ACST là gì?

ACST“American Cooperative School of Tunis” trong tiếng Anh.

ACST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACST“American Cooperative School of Tunis”.

American Cooperative School of Tunis: Trường Hợp tác Hoa Kỳ của Tunis.

Một số kiểu ACST viết tắt khác:

Australian Central Standard Time: Giờ chuẩn miền trung Úc.

Giải thích ý nghĩa của ACST

ACST có nghĩa “American Cooperative School of Tunis”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Hợp tác Hoa Kỳ của Tunis”.