ACT UP là gì? Nghĩa của từ act up

ACT UP là gì?

ACT UP“AIDS Coalition to Unleash Power” trong tiếng Anh.

ACT UP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACT UP“AIDS Coalition to Unleash Power”.

AIDS Coalition to Unleash Power: Liên minh AIDS để giải phóng sức mạnh.

Giải thích ý nghĩa của ACT UP

ACT UP có nghĩa “AIDS Coalition to Unleash Power”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh AIDS để giải phóng sức mạnh”.