ACUF là gì? Nghĩa của từ acuf

ACUF là gì?

ACUF“BGN Advisory Committee on Undersea Features” trong tiếng Anh.

ACUF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACUF“BGN Advisory Committee on Undersea Features”.

BGN Advisory Committee on Undersea Features: Ủy ban Cố vấn BGN về Các đặc điểm dưới biển.

Một số kiểu ACUF viết tắt khác:

American Conservative Union Foundation: Tổ chức Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ACUF

ACUF có nghĩa “BGN Advisory Committee on Undersea Features”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Cố vấn BGN về Các đặc điểm dưới biển”.