ADAP là gì? Nghĩa của từ adap

ADAP là gì?

ADAP“AIDS Drug Assistance Program” trong tiếng Anh.

ADAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADAP“AIDS Drug Assistance Program”.

AIDS Drug Assistance Program: Chương trình Hỗ trợ Thuốc AIDS.

Giải thích ý nghĩa của ADAP

ADAP có nghĩa “AIDS Drug Assistance Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Hỗ trợ Thuốc AIDS”.