ADATP là gì? Nghĩa của từ adatp

ADATP là gì?

ADATP“Automated Data Processing” trong tiếng Anh.

ADATP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADATP“Automated Data Processing”.

Automated Data Processing: Xử lý dữ liệu tự động.

Giải thích ý nghĩa của ADATP

ADATP có nghĩa “Automated Data Processing”, dịch sang tiếng Việt là “Xử lý dữ liệu tự động”.