ADGB là gì? Nghĩa của từ adgb

ADGB là gì?

ADGB“Air Defence of Great Britain” trong tiếng Anh.

ADGB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADGB“Air Defence of Great Britain”.

Air Defence of Great Britain: Phòng không của Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của ADGB

ADGB có nghĩa “Air Defence of Great Britain”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng không của Vương quốc Anh”.