ADHS là gì? Nghĩa của từ adhs

ADHS là gì?

ADHS“Attention-Deficit Hyperactivity Syndrome” trong tiếng Anh.

ADHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADHS“Attention-Deficit Hyperactivity Syndrome”.

Attention-Deficit Hyperactivity Syndrome: Hội chứng tăng động giảm chú ý.

Giải thích ý nghĩa của ADHS

ADHS có nghĩa “Attention-Deficit Hyperactivity Syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng tăng động giảm chú ý”.