ADI là gì? Nghĩa của từ adi

ADI là gì?

ADI“Acceptable Daily Intake” trong tiếng Anh.

ADI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADI“Acceptable Daily Intake”.

Acceptable Daily Intake: Lượng hàng ngày chấp nhận được.

Một số kiểu ADI viết tắt khác:

Allowable Daily Intake: Lượng hàng ngày cho phép.

Giải thích ý nghĩa của ADI

ADI có nghĩa “Acceptable Daily Intake”, dịch sang tiếng Việt là “Lượng hàng ngày chấp nhận được”.