ADM là gì? Nghĩa của từ adm

ADM là gì?

ADM“Arrow Diagramming Method” trong tiếng Anh.

ADM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADM“Arrow Diagramming Method”.

Arrow Diagramming Method: Phương pháp sơ đồ mũi tên.
Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính, nó là tên của một kỹ thuật sơ đồ mạng.

Một số kiểu ADM viết tắt khác:

Administrative: Hành chính.

Admiral: Đô đốc.
Quân đoàn Ủy ban Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ.

Archer Daniels Midland: Archer Daniels Midland.

Assistant Deputy Minister: Trợ lý Thứ trưởng.

Add-Drop Multiplexer: Bộ ghép kênh bổ sung.
Tên của một phần tử quan trọng trong mạng cáp quang.

Agency Debit Memo: Thư báo ghi nợ đại lý.

Architecture Driven Modernization: Hiện đại hóa theo hướng kiến trúc.

Giải thích ý nghĩa của ADM

ADM có nghĩa “Arrow Diagramming Method”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp sơ đồ mũi tên”.