ADTB là gì? Nghĩa của từ adtb

ADTB là gì?

ADTB“Army Doctrine and Training Bulletin” trong tiếng Anh.

ADTB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADTB“Army Doctrine and Training Bulletin”.

Army Doctrine and Training Bulletin: Bản tin Huấn luyện và Học thuyết Quân đội.

Giải thích ý nghĩa của ADTB

ADTB có nghĩa “Army Doctrine and Training Bulletin”, dịch sang tiếng Việt là “Bản tin Huấn luyện và Học thuyết Quân đội”.