ADV là gì? Nghĩa của từ adv

ADV là gì?

ADV“Adverb” trong tiếng Anh.

ADV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADV“Adverb”.

Adverb: Trạng từ.
Trong các tài liệu liên quan đến tiếng Anh, thì adv chính là trạng từ.

Một số kiểu ADV viết tắt khác:

Advertising: Quảng cáo.

Adventure: Cuộc phiêu lưu.

Advocate: Biện hộ.

Acoustic Droplet Vaporization: Sự hóa hơi giọt âm thanh.

Giải thích ý nghĩa của ADV

ADV có nghĩa “Adverb”, dịch sang tiếng Việt là “Trạng từ”.