AEDT là gì? Nghĩa của từ aedt

AEDT là gì?

AEDT“Australian Eastern Daylight Time” trong tiếng Anh.

AEDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AEDT“Australian Eastern Daylight Time”.

Australian Eastern Daylight Time: Giờ ban ngày miền Đông Úc.

Giải thích ý nghĩa của AEDT

AEDT có nghĩa “Australian Eastern Daylight Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ ban ngày miền Đông Úc”.