AET là gì? Nghĩa của từ aet

AET là gì?

AET“After Extra Time” trong tiếng Anh.

AET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AET“After Extra Time”.

After Extra Time: Sau hiệp phụ.
Bóng đá.

Giải thích ý nghĩa của AET

AET có nghĩa “After Extra Time”, dịch sang tiếng Việt là “Sau hiệp phụ”.