AF là gì? Nghĩa của từ af

AF là gì?

AF“Afghanistan” trong tiếng Anh.

AF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AF“Afghanistan”.

Afghanistan: Afghanistan.
mã quốc gia FIPS 10-4, ISO 3166 digram.

Một số kiểu AF viết tắt khác:

Air Force: Không quân.

As fuck: Như chết tiệt.

Afrikaans language: Ngôn ngữ Afrikaans.
mã ISO 639-1: af.

Attofarad: Attofarad.
aF.

Giải thích ý nghĩa của AF

AF có nghĩa “Afghanistan”, dịch sang tiếng Việt là “Afghanistan”.