AFAIC là gì? Nghĩa của từ afaic

AFAIC là gì?

AFAIC“As Far As I'm Concerned” trong tiếng Anh.

AFAIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFAIC“As Far As I'm Concerned”.

As Far As I'm Concerned: Theo như tôi quan tâm.

Giải thích ý nghĩa của AFAIC

AFAIC có nghĩa “As Far As I'm Concerned”, dịch sang tiếng Việt là “Theo như tôi quan tâm”.