AFAICT là gì? Nghĩa của từ afaict

AFAICT là gì?

AFAICT“As Far As I Can Tell” trong tiếng Anh.

AFAICT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFAICT“As Far As I Can Tell”.

As Far As I Can Tell: Theo như tôi có thể nói.

Giải thích ý nghĩa của AFAICT

AFAICT có nghĩa “As Far As I Can Tell”, dịch sang tiếng Việt là “Theo như tôi có thể nói”.