AFAIR là gì? Nghĩa của từ afair

AFAIR là gì?

AFAIR“As Far As I Remember” trong tiếng Anh.

AFAIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFAIR“As Far As I Remember”.

As Far As I Remember: Càng xa tôi càng nhớ.

Một số kiểu AFAIR viết tắt khác:

As Far As I Recall: Theo như tôi nhớ lại.

Giải thích ý nghĩa của AFAIR

AFAIR có nghĩa “As Far As I Remember”, dịch sang tiếng Việt là “Càng xa tôi càng nhớ”.