AFG là gì? Nghĩa của từ afg

AFG là gì?

AFG“Afghanistan” trong tiếng Anh.

AFG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFG“Afghanistan”.

Afghanistan: Afghanistan.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của AFG

AFG có nghĩa “Afghanistan”, dịch sang tiếng Việt là “Afghanistan”.