AFGAM là gì? Nghĩa của từ afgam

AFGAM là gì?

AFGAM“Amazon Facebook Google Apple Microsoft” trong tiếng Anh.

AFGAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFGAM“Amazon Facebook Google Apple Microsoft”.

Amazon Facebook Google Apple Microsoft: Amazon Facebook Google Apple Microsoft.

Giải thích ý nghĩa của AFGAM

AFGAM có nghĩa “Amazon Facebook Google Apple Microsoft”, dịch sang tiếng Việt là “Amazon Facebook Google Apple Microsoft”.