AFI là gì? Nghĩa của từ afi

AFI là gì?

AFI“French Territory of the Afars and Issas” trong tiếng Anh.

AFI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFI“French Territory of the Afars and Issas”.

French Territory of the Afars and Issas: Lãnh thổ Afars và Issas thuộc Pháp.
bát quái ISO 3166, lỗi thời từ năm 1977.

Giải thích ý nghĩa của AFI

AFI có nghĩa “French Territory of the Afars and Issas”, dịch sang tiếng Việt là “Lãnh thổ Afars và Issas thuộc Pháp”.