AFIS là gì? Nghĩa của từ afis

AFIS là gì?

AFIS“Automated Fingerprint Identification System” trong tiếng Anh.

AFIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFIS“Automated Fingerprint Identification System”.

Automated Fingerprint Identification System: Hệ thống nhận dạng vân tay tự động.

Một số kiểu AFIS viết tắt khác:

American Forces Information Service: Dịch vụ Thông tin Lực lượng Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của AFIS

AFIS có nghĩa “Automated Fingerprint Identification System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống nhận dạng vân tay tự động”.