AFIST là gì? Nghĩa của từ afist

AFIST là gì?

AFIST“Abrams Full Crew Interactive Skills Trainer” trong tiếng Anh.

AFIST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFIST“Abrams Full Crew Interactive Skills Trainer”.

Abrams Full Crew Interactive Skills Trainer: Abrams Huấn luyện kỹ năng tương tác cho phi hành đoàn đầy đủ.

Giải thích ý nghĩa của AFIST

AFIST có nghĩa “Abrams Full Crew Interactive Skills Trainer”, dịch sang tiếng Việt là “Abrams Huấn luyện kỹ năng tương tác cho phi hành đoàn đầy đủ”.