AFK là gì? Nghĩa của từ afk

AFK là gì?

AFK“Away From Keyboard” trong tiếng Anh.

AFK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFK“Away From Keyboard”.

Away From Keyboard: Away From Keyboard.
viết tắt trò chuyện Internet.

Giải thích ý nghĩa của AFK

AFK có nghĩa “Away From Keyboard”, dịch sang tiếng Việt là “Away From Keyboard”.