AFO là gì? Nghĩa của từ afo

AFO là gì?

AFO“Association of Field Ornithologists” trong tiếng Anh.

AFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFO“Association of Field Ornithologists”.

Association of Field Ornithologists: Hiệp hội các nhà điểu học dã chiến.

Giải thích ý nghĩa của AFO

AFO có nghĩa “Association of Field Ornithologists”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các nhà điểu học dã chiến”.