AFQT là gì? Nghĩa của từ afqt

AFQT là gì?

AFQT“Armed Forces Qualification Test” trong tiếng Anh.

AFQT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFQT“Armed Forces Qualification Test”.

Armed Forces Qualification Test: Kiểm tra trình độ lực lượng vũ trang.

Giải thích ý nghĩa của AFQT

AFQT có nghĩa “Armed Forces Qualification Test”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra trình độ lực lượng vũ trang”.