AFR là gì? Nghĩa của từ afr

AFR là gì?

AFR“Afrikaans language” trong tiếng Anh.

AFR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFR“Afrikaans language”.

Afrikaans language: Ngôn ngữ Afrikaans.
mã ISO 639-2.

Giải thích ý nghĩa của AFR

AFR có nghĩa “Afrikaans language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Afrikaans”.