AFT là gì? Nghĩa của từ aft

AFT là gì?

AFT“American Farmland Trust” trong tiếng Anh.

AFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFT“American Farmland Trust”.

American Farmland Trust: American Farmland Trust.

Giải thích ý nghĩa của AFT

AFT có nghĩa “American Farmland Trust”, dịch sang tiếng Việt là “American Farmland Trust”.