AGARDOGRAPH là gì? Nghĩa của từ agardograph

AGARDOGRAPH là gì?

AGARDOGRAPH“Advanced Guidance for Alliance Research and Development publication” trong tiếng Anh.

AGARDOGRAPH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGARDOGRAPH“Advanced Guidance for Alliance Research and Development publication”.

Advanced Guidance for Alliance Research and Development publication: Hướng dẫn nâng cao cho ấn phẩm Nghiên cứu và Phát triển của Liên minh.

Giải thích ý nghĩa của AGARDOGRAPH

AGARDOGRAPH có nghĩa “Advanced Guidance for Alliance Research and Development publication”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng dẫn nâng cao cho ấn phẩm Nghiên cứu và Phát triển của Liên minh”.