AGL là gì? Nghĩa của từ agl

AGL là gì?

AGL“Above Ground Level” trong tiếng Anh.

AGL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGL“Above Ground Level”.

Above Ground Level: Trên mặt đất.

Giải thích ý nghĩa của AGL

AGL có nghĩa “Above Ground Level”, dịch sang tiếng Việt là “Trên mặt đất”.