AGM là gì? Nghĩa của từ agm

AGM là gì?

AGM“Annual General Meeting” trong tiếng Anh.

AGM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGM“Annual General Meeting”.

Annual General Meeting: Đại hội thường niên.

Giải thích ý nghĩa của AGM

AGM có nghĩa “Annual General Meeting”, dịch sang tiếng Việt là “Đại hội thường niên”.