AGS là gì? Nghĩa của từ ags

AGS là gì?

AGS“Alaska Ground Station” trong tiếng Anh.

AGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGS“Alaska Ground Station”.

Alaska Ground Station: Trạm mặt đất Alaska.
LandSat.

Giải thích ý nghĩa của AGS

AGS có nghĩa “Alaska Ground Station”, dịch sang tiếng Việt là “Trạm mặt đất Alaska”.