AGU là gì? Nghĩa của từ agu

AGU là gì?

AGU“American Geophysical Union” trong tiếng Anh.

AGU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGU“American Geophysical Union”.

American Geophysical Union: Liên minh Địa vật lý Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AGU

AGU có nghĩa “American Geophysical Union”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Địa vật lý Hoa Kỳ”.