AGW là gì? Nghĩa của từ agw

AGW là gì?

AGW“Autonomous Guided Weapon” trong tiếng Anh.

AGW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGW“Autonomous Guided Weapon”.

Autonomous Guided Weapon: Vũ khí có hướng dẫn tự trị.

Giải thích ý nghĩa của AGW

AGW có nghĩa “Autonomous Guided Weapon”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí có hướng dẫn tự trị”.