AHEC là gì? Nghĩa của từ ahec

AHEC là gì?

AHEC“Australian Health Ethics Committee” trong tiếng Anh.

AHEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AHEC“Australian Health Ethics Committee”.

Australian Health Ethics Committee: Ủy ban Đạo đức Y tế Úc.

Giải thích ý nghĩa của AHEC

AHEC có nghĩa “Australian Health Ethics Committee”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Đạo đức Y tế Úc”.