AHRQ là gì? Nghĩa của từ ahrq

AHRQ là gì?

AHRQ“Agency for Healthcare Research and Quality” trong tiếng Anh.

AHRQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AHRQ“Agency for Healthcare Research and Quality”.

Agency for Healthcare Research and Quality: Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe.

Giải thích ý nghĩa của AHRQ

AHRQ có nghĩa “Agency for Healthcare Research and Quality”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe”.