AHRS là gì? Nghĩa của từ ahrs

AHRS là gì?

AHRS“Attitude and Heading Reference Systems” trong tiếng Anh.

AHRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AHRS“Attitude and Heading Reference Systems”.

Attitude and Heading Reference Systems: Hệ quy chiếu Thái độ và Tiêu đề.

Một số kiểu AHRS viết tắt khác:

Alaska Heritage Resources Survey: Khảo sát Tài nguyên Di sản Alaska.

American Hair Research Society: Hiệp hội nghiên cứu tóc Hoa Kỳ.

Aqueous Homogeneous Reactors: Lò phản ứng đồng nhất nước.
AHRs.

Automatic Heading and Reference System: Hệ thống tiêu đề và tham chiếu tự động.

Giải thích ý nghĩa của AHRS

AHRS có nghĩa “Attitude and Heading Reference Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ quy chiếu Thái độ và Tiêu đề”.