AIESEC là gì? Nghĩa của từ aiesec

AIESEC là gì?

AIESEC“International Association of Students in Economics and Business” trong tiếng Anh.

AIESEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AIESEC“International Association of Students in Economics and Business”.

International Association of Students in Economics and Business: Hiệp hội sinh viên kinh tế và thương mại quốc tế.
Bắt nguồn bởi cụm từ tiếng Pháp: Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales.

Giải thích ý nghĩa của AIESEC

AIESEC có nghĩa “International Association of Students in Economics and Business”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội sinh viên kinh tế và thương mại quốc tế”.