AIU là gì? Nghĩa của từ aiu

AIU là gì?

AIU“Air Intelligence Units” trong tiếng Anh.

AIU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AIU“Air Intelligence Units”.

Air Intelligence Units: Các đơn vị tình báo trên không.

Một số kiểu AIU viết tắt khác:

Association of Indian Universities: Hiệp hội các trường đại học Ấn Độ.

American InterContinental University: Đại học American InterContinental.

Atlantic International University: Đại học quốc tế Atlantic.

American International University: Đại học quốc tế Mỹ.

Arab International University: Đại học quốc tế Ả Rập.

Alliant International University: Đại học quốc tế Alliant.

Allegheny Intermediate Unit: Đơn vị trung gian Allegheny.

Alhamd Islamic University: Đại học Hồi giáo Alhamd.

American Industrial Union: Liên minh công nghiệp Mỹ.

Athletics Integrity Unit: Đơn vị toàn vẹn điền kinh.

Al-Imra International University: Đại học quốc tế Al-Imra.

Alliance International University: Đại học quốc tế Alliance.

Alliance Israelite Universelle.

Albukhary International University: Đại học quốc tế Albukhary.

Audit Inspection Unit: Đơn vị kiểm tra kiểm toán.

Awka-Etiti Improvement Union: Liên minh Cải tiến Awka-Etiti.

American Indians Unlimited: Người Mỹ da đỏ không giới hạn.

Athletes Integrity Unit: Đơn vị chính trực vận động viên.

Giải thích ý nghĩa của AIU

AIU có nghĩa “Air Intelligence Units”, dịch sang tiếng Việt là “Các đơn vị tình báo trên không”.