AKFTA là gì? Nghĩa của từ akfta

AKFTA là gì?

AKFTA“ASEAN–Korea Free Trade Area” trong tiếng Anh.

AKFTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AKFTA“ASEAN–Korea Free Trade Area”.

ASEAN–Korea Free Trade Area: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc.

Giải thích ý nghĩa của AKFTA

AKFTA có nghĩa “ASEAN–Korea Free Trade Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc”.